Điều kiện và điều khoản

Khi truy cập website homeandaway.hsbc.com (the "Site") và chương trình home&Away Privilege (the "Programme") thì đồng nghĩa bạn đã đồng ý điều khoản và điều kiện của chương trình:

(cùng với "Điều khoản và Điều kiện")

 

Từng phần của Điều khoản và điều kiện:

 • Tham khảo 'bạn', 'của bạn' và 'bản thân bạn' được hiểu là cá nhân đang truy cập trang web (được định nghĩa bên dưới);
 • liên quan đến "chúng tôi", "của chúng tôi", "ngân hàng" hoặc "HSBC" được hiểu là The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited;
 • liên quan đến 'HSBC Group' được hiểu là HSBC Holdings plc, là một phần liên quan hoặc công ty trực thuộc của HSBC thứ ba ;
 • liên quan đến "đối tác chương trình" là bên thức ba cung cấp giảm giá, nâng cấp hoặc ưu đãi cho chủ thẻ; và
 • liên quan đến "thành viên thẻ HSBC" ở trang web địa phương (được định nghĩa bên dưới) cùng nghĩa với "chủ thẻ HSBC" được định nghĩa trong Điều khoản và điều kiện

 

Các hoạt động của chương trình

Chương trình home&Away Privilege Programme ('Chương trình') ưu đãi của các đối tác cho chủ thẻ HSBC.  

Tất cả các ưu đãi được liệt kê trong trang web được cung cấp bởi đối tác và các điều khoản và điều kiện áp dụng. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến ưu đãi, vui lòng liên hệ với đối tác cung cấp ưu đãi đó.

Ưu đãi của đối tác sẽ được quảng cáo trên website và được điều hành bởi chúng tôi. Điều khoản áp dụng tại mỗi quốc gia có thể được áp dụng.

 

Điều kiện tham gia chương trình

Vui lòng xem điều kiện cụ thể của các ưu đãi

Điều khoản chung, đối tác gửi ưu đãi cho chủ thẻ hợp lệ.

"Thẻ hợp lệ" là thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng mang logo của HSBC, bất kỳ thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng được phát hành bởi HSBC hoặc theo quy định của công ty thuộc Tập đoàn HSBC (“HSBC”) tùy từng thời điểm (“Thẻ”), nhưng không bao gồm thẻ thanh toán/ tín dụng đồng thương hiệu (ngoại trừ có quy định khác). Đối tác có thể chỉ dành ưu đãi cho một số chủ thẻ. Vui lòng tham khảo điều kiện chi tiết ưu đãi của từng đối tác

HSBC có thể tạm ngưng ưu đãi ngay lập tức mà không cần thông báo trước :

 1. Không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện;
 2. Không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của thẻ hợp lệ;
 3. Không còn là chủ thẻ (ví dụ: tài khoản của bạn đã được yêu cầu hủy); hoặc
 4. Gian lận ưu đãi trong Chương Trình.

 

Lợi ích của chương trình

Ưu đãi được liệt kê trong website sẽ được thể hiện trong các quảng cáo chung.

Ưu đãi được quảng cáo có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước bởi HSBC cũng như đối tác

Tất cả các ưu đãi và giảm giá tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và các điều khoản và điều kiện khác được áp dụng bởi các đối tác..

Trừ khi có quy định khác, không được sử dụng ưu đãi hoặc giảm giá cùng với bất kỳ ưu đãi, giảm giá, khuyến mại hoặc chương trình nào khác, các mặt hàng giảm giá, phiếu mua sắm và ăn uống, lợi ích thành viên, mặt hàng giá cố định, thẻ đặc quyền, chương trình khách hàng thân thiết, hoặc ưu đãi nội bộ. Các ưu đãi, và bất kỳ quyền nào họ trao, không thể được bán, chuyển nhượng, chuyển nhượng, đổi lấy tiền mặt, các sản phẩm khác hoặc giảm giá hoặc giải quyết theo cách khác ngoại trừ quy định khác theo Điều khoản và Điều kiện .

Để được hưởng ưu đãi, bạn phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào của đối tác được nêu chi tiết trên Trang web hoặc sau đó được thông báo cho bạn bởi đối tác. Nói chung, để được hưởng ưu đãi, bạn nên:

 1. đặt trước khi sử dụng ưu đãi; và
 2. thanh toán bằng thẻ hợp lệ; Nếu ưu đãi áp dụng cho thẻ thanh toán/ tín dụng HSBC Premier, chủ thẻ cần thanh toán bằng thẻ tín dụng HSBC Premier MasterCard®hoặc thẻ thanh toán HSBC Premier, và tận hưởng ưu đãi dành riêng cho thẻ tín dụng Visa Platinum, chủ thẻ nên thanh toán bằng thẻ tín dụng HSBC Visa Platinum.

Các hạn chế và điều kiện có thể được áp dụng liên quan đến ưu đãi và tính sẵn có của các ưu đãi đó trong các ngày lễ hoặc các ngày khác theo quy định của các đối tác. Vui lòng kiểm tra với các đối tác để biết chi tiết.

Thời hạn và điều khoản điều kiện của ưu đãi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Cả chúng tôi và bất kỳ thành viên nào khác của Tập đoàn HSBC đều không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thay đổi nào như vậy và họ cũng sẽ không thông báo riêng cho chủ thẻ về bất kỳ thay đổi nào như vậy


Bất kỳ tranh chấp nào, quyết định của HSBC và đối tác là quyết định cuối cùng

 

Trách nhiệm

Chúng tôi đã thực hiện và sẽ đảm bảo rằng thông tin chúng tôi công bố trên Trang web là chính xác, nhưng chúng tôi cũng như bất kỳ thành viên nào khác của Tập đoàn HSBC không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thông tin do bên thứ ba cung cấp. Cả chúng tôi và bất kỳ thành viên nào khác của Tập đoàn HSBC đều không đại diện cho bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào. Tất cả các mô tả về ưu đãi được công bố trên Trang web được dựa trên thông tin được cung cấp bởi các bên thứ ba. Tất cả thông tin là chính xác tại thời điểm công bố nhưng có thể thay đổi sau đó. Các điều khoản và điều kiện đặc biệt khác liên quan đến ưu đãi cũng có thể được áp dụng. Để biết chi tiết, xin vui lòng tham khảo từng ưu đãi và khuyến mãi. Cả chúng tôi và bất kỳ thành viên nào khác của Tập đoàn HSBC đều không chịu trách nhiệm: 1. bất kỳ lợi ích bạn nhận được theo Chương trình; 2. trong phạm vi được pháp luật cho phép, bất kỳ cái chết hoặc thương tích hoặc hậu quả mất mát hoặc thiệt hại từ một lợi ích; hoặc là 3. các đại diện được thực hiện bởi bên thứ ba đối với bất kỳ ưu đãi nào 4. bất kỳ mất mát, trộm cắp hoặc phá hủy một lợi ích hoặc chứng từ. Cả chúng tôi và bất kỳ thành viên nào khác của Tập đoàn HSBC đều không chịu trách nhiệm về: 1. bất kỳ việc sử dụng trái phép Chương trình; 2. bất kỳ thất bại nào của bạn khi thông báo cho bên thứ ba rằng giao dịch của bạn đủ điều kiện nhận ưu đãi theo Chương trình; 3. bất kỳ ưu đãi hoặc giảm giá không có sẵn từ nhà cung cấp bên thứ ba vì bất kỳ lý do gì; 4. bất kỳ sự thất bại nào gây ra bởi bên thứ ba để đáp ứng các điều khoản và điều kiện mà họ đã đồng ý cung cấp ưu đãi hoặc giảm giá; 5. mọi trường hợp không thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản và Điều kiện, điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp bên thứ ba, ưu đãi, giảm giá, nhà cung cấp bên thứ ba hoặc hàng hóa và dịch vụ đủ điều kiện; 6. đình chỉ và / hoặc chấm dứt Chương trình; hoặc là 7. bất kỳ trục trặc, chậm trễ trong việc thay thế hoặc sử dụng trái phép Thẻ hợp lệ. Các quy định của đoạn này (g) sẽ không được áp dụng nếu Thẻ Đủ điều kiện được phát hành tại bất kỳ Vương quốc Anh, các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu hoặc các quốc gia trong Khu vực Kinh tế Châu Âu. Các nhà cung cấp về ưu đãi và giảm giá không có bất kỳ thẩm quyền nào, rõ ràng hay ngụ ý, để đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc tuyên bố nào thay mặt cho bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn HSBC. Tất cả các nghĩa vụ hợp đồng là giữa bạn và nhà cung cấp. Bất kỳ khoản thuế nào phải nộp phát sinh từ việc bạn tham gia Chương trình là trách nhiệm của bạn, bao gồm mọi khoản thuế hàng hóa và dịch vụ. Lưu ý: Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. QUAN TRỌNG: Bằng cách truy cập Trang web này và bất kỳ trang nào của trang, bạn đồng ý với các điều khoản được nêu ở trên. Cảm ơn bạn đã chọn HSBC.