Điều khoản sử dụng

Tại trang này mọi dẫn chiếu đến 'Quý khách', 'của Quý khách' có nghĩa là người đang truy cập Trang Điện Tử hoặc bất kỳ Trang Điện Tử địa phương nào (như được định nghĩa dưới đây); mọi dẫn chiếu đến 'chúng tôi', 'của chúng tôi', và 'chính chúng tôi' có nghĩa là The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited mọi dẫn chiếu đến ‘Tập đoàn HSBC’ có nghĩa là HSBC Holdings, các công ty con và công ty liên kết; mọi dẫn chiếu đến 'Người tham gia chương trình' có nghĩa là các bên thứ ba có cung cấp chương trình giảm giá, nâng cấp hoặc ưu đãi khác cho người dùng Chương trình; và mọi dẫn chiếu đến ‘thành viên thẻ HSBC’ ở Trang địa phương (định nghĩa ở dưới) sẽ có cùng ý nghĩa với ‘chủ thẻ HSBC’ được đề cập trong các Điều khoản và Điều kiện này

Điều khoản sử dụng Trang Điện Tử

Mục này quy định các điều khoản sử dụng Trang Điện Tử. Trang Điện Tử cung cấp thông tin cho khách hàng của Tập đoàn HSBC về các bên thứ ba có thể sẵn sàng khuyến mãi và giảm giá cho một số khách hàng của Tập đoàn HSBC và cung cấp một cổng thông tin hoặc cổng chuyển tiếp đến các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi các thành viên của Tập đoàn HSBC. Trang Điện Tử được điều hành bởi chúng tôi, một công ty con thuộc sở hữu của HSBC Holdings, công ty mẹ của Tập đoàn HSBC. Chúng tôi là một thành viên sáng lập của Tập đoàn HSBC. Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Tòa nhà chính HSBC, 1 Queen's Road, Central, Hong Kong. Chúng tôi là một tổ chức tài chính được cấp phép tại Hồng Kông theo quy định của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông. Trang Điện Tử hiện dành cho những người truy cập từ các quốc gia sau: Argentina, Úc, Bahrain, Bermuda, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Quần đảo Cayman, Chile, Trung Quốc, Colombia, Ai Cập, Hy Lạp, Hồng Kông SAR, Ấn Độ, Indonesia, Jersey, Jordan, Lebanon, Macau SAR, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Oman, Pakistan, Panama, Philippines, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Việt Nam, Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng Trang Điện Tử hoặc thông tin trên đó tuân thủ hoặc phù hợp để sử dụng ở những nơi khác.

Không cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính

Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) hay bất kỳ thành viên nào của tập đoàn HSBC đều không chào bán bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính nào thông qua việc sử dụng và vận hành trang điện tử, hay cổng thông tin (sau đây gọi là “Trang Điện Tử” ). Các sản phẩm và dịch vụ trên Trang Điện Tử này không cấu thành việc đề xuất hay chào bán bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào do bất kỳ thành viên nào của tập đoàn HSBC cung cấp. Những thông tin trên Trang Điện Tử này không nhằm mục đích để phân phối cho, hay sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia nào nếu việc phân phối hay sử dụng trên là trái với pháp luật. Trang Điện Tử này không được xem như một cách truyền tải bất kỳ lời mời hay thuyết phục khách hàng tham gia vào hoạt động ngân hàng hay đầu tư hoặc bất kỳ đề xuất mua hay bán chứng khoán hay các công cụ tài chính khác nằm ngoài bất kỳ quốc gia nào mà Ngân Hàng không được cấp phép hoặc ủy quyềnđược cấp phép hoặc ủy quyền Đường dẫn này sẽ dẫn đến một cửa sổ mới (sau đây gọi là “Những Quốc Gia Có Thẩm Quyền”). Không phải tất cả sản phẩm và dịch vụ mà Quý khách thấy trên Trang Điện Tử này đều được cung cấp ở mọi khu vực địa lý mà các thành viên tập đoàn HSBC đang hoạt động. Quý khách chỉ nên truy cập Trang điện tử địa phương ở nơi Quý khách sinh sống (“Trang Điện Tử Địa Phương” ). Nếu Quý khách sử dụng những sản phẩm không được đề cập trên “Trang Điện Tử Địa Phương” thì Quý khách có thể xem thông tin về sản phẩm đó tại Trang Điện Tử này hoặc trang điện tử khác của HSBC. Những sản phẩm và dịch vụ được đề cập bên ngoài Trang Điện Tử Địa Phương của Quý khách có thể không sẵn có ở quốc gia nơi Quý khách cư trú hay tại Những Quốc Gia Có Thẩm Quyền và có thể không phù hợp với Quý khách. Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm về việc truy cập Trang Điện Tử này và các thông tin có sẵn trên Trang Điện Tử này để tự lấy thông tin cho bản thân và phải tuyệt đối tuân thủ các luật pháp và quy định được áp dụng tại quốc gia có liên quan. Những thành viên thuộc Tập đoàn HSBC có thể chỉ dựa vào quốc gia cư trú của Quý khách để từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách. Những sản phẩm được đề cập trong Trang Điện Tử này có thể không được đăng ký hay cấp phép tại bất cứ ngân hàng trung ương, cơ quan chính quyền hay cơ quan điều chỉnh nào ở Những Quốc Gia Có Thẩm Quyển hay ở quốc gia nơi Quý khách cư trú. Theo đó, Quý khách có thể không nhận được sự bảo vệ của các luật về chứng khoán, luật về ngân hàng và các bộ luật và quy định có liên quan khác của quốc gia cư trú của mình đối với những sản phẩm và dịch vụ được đề cập tại Trang Điện Tử này. Các sản phẩm, dịch vụ hay chứng khoán đuợc đề cập hay có thể tiếp cận thông qua Trang Điện Tử này có thể không phù hợp với Quý khách hay bất cứ một người nào cụ thể. Quý khách cần biết rằng việc sử dụng Trang Điện Tử này hay bất cứ yêu cầu về thông tin nào của Quý khách phát sinh từ việc Quý khách truy cập Trang Điện Tử này đều không phải do Ngân Hàng hay bất cứ thành viên nào của tập đoàn HSBC chào mời, đồng thời việc cung cấp bất cứ thông tin nào thông qua Trang Điện Tử này đều sẽ không cấu thành hay được xem như là tư vấn đầu tư hay tư vấn tài chính. Chúng tôi lưu trữ Trang Điện Tử này và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quyền truy cập và liên kết đến Trang Điện Tử Địa Phương của các thành viên Tập đoàn HSBC. Quý khách đồng ý rằng tất cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà Quý khách có thể xem qua Trang Điện Tử, sẽ chỉ khả dụng trong phạm vi quyền hạn mà các bên cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ được phép hoạt động Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

Các Trang Điện Tử Địa Phương

Quý khách có thể liên kết đến các Trang Điện Tử HSBC khác hoặc các trang do các đơn vị khác trong Tập đoàn HSBC hoặc Trang Điện Tử Địa Phương phát hành thông qua Trang Điện Tử. Việc Quý khách sử dụng bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào sẽ chịu sự điều chỉnh của cả Điều khoản và Điều kiện này cũng như các điều khoản và điều kiện của Trang Điện Tử Địa Phương. Tuy nhiên, khi các Điều khoản và Điều kiện này mâu thuẫn với các Điều khoản của Trang Điện Tử địa phương, các điều khoản và điều kiện của Trang Điện Tử Địa Phương sẽ được áp dụng. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các thành viên của Tập đoàn HSBC tại Trang Điện Tử Địa Phương phải tuân theo các điều khoản và điều kiện và các điều khoản miễn trừ trách nhiệm của thỏa thuận áp dụng điều chỉnh việc cung cấp và sử dụng ("Điều khoản và điều kiện sản phẩm"). Khi các Điều khoản và điều kiện sản phẩm mâu thuẫn với các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Trang Điện Tử Địa Phương, các Điều khoản và điều kiện sản phẩm sẽ được áp dụng. Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang Điện Tử Địa Phương có thể chỉ dành cho những người sống hoặc cư trú trong phạm vi địa phương đó. Ngoài ra, nội dung trên các Trang Điện Tử được liên kết này có thể không dành cho những người sống hoặc cư trú tại các khu vực pháp lý hạn chế việc phân phối nội dung đó. Vui lòng đọc kỹ mọi điều khoản và điều kiện của Trang Điện Tử Địa Phương và / hoặc Sản phẩm trước khi sử dụng Trang Điện Tử Địa Phương hoặc sản phẩm vì có thể có sự khác biệt.

Các thay đổi

Thông tin, tài liệu và nội dung được cung cấp trong các trang của Trang Điện Tử hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào. Do đó, Quý khách nên thường xuyên xem lại các Điều khoản và Điều kiện để cập nhật những thay đổi. Chính sách Quyền Riêng Tư và Bảo Mật Thông Tin Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Quý khách. Thông tin của Quý khách sẽ được thu thập và duy trì bởi một thành viên của Tập đoàn HSBC theo luật bảo mật dữ liệu có liên quan của quốc gia nơi đặt trụ sở của thành viên Tập đoàn HSBC đó. Tất cả thông tin được thu thập từ Quý khách liên quan đến việc Quý khách sử dụng Trang Điện Tử hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào sẽ được duy trì theo các chính sách bảo mật hiện hành được tiết lộ trên Trang Điện Tử hoặc trong Trang Điện Tử Địa Phương tương ứng. Vui lòng đọc kỹ chính sách Quyền riêng tư và Bảo mật cho Trang Điện Tử và chính sách quyền riêng tư áp dụng cho bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương hoặc trang điện tử bên thứ ba nào trước khi sử dụng vì có thể có sự khác biệt

Không tư vấn tài chính

Thông tin hoặc ý kiến do chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp trên Trang Điện Tử hoặc Trang Điện Tử Địa Phương không nên được dùng để tư vấn đầu tư và cũng không cấu thành đề nghị bán hoặc mời chào mua bất kỳ chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào hoặc bất kỳ lời khuyên nào hoặc khuyến nghị đối với chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Khi đưa ra quyết định về các khoản đầu tư của Quý khách, Quý khách nên tìm kiếm lời khuyên của một cố vấn tài chính chuyên nghiệp.

Không đảm bảo

Các điều khoản sau đây loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với Trang Điện Tử. Quý khách nên đọc cẩn thận. Tất cả đều chỉ áp dụng trong phạm vi pháp luật cho phép, và đặc biệt chúng tôi không loại trừ hoặc hạn chế nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với Quý khách theo luật của bất kỳ quốc gia nào áp dụng cho hành vi kinh doanh của chúng tôi hoặc các quy tắc và quy định của bất kỳ cơ quan quản lý có liên quan nào. MẶC DÙ VIỆC XÂY DỰNG CÁC THÔNG TIN VÀ CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG NÀY ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ THẬN TRỌNG TỐI ĐA, NHỮNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH DƯỚI DẠNG “NHƯ HIỆN THỜI”, “NHƯ CÓ SẴN”, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA HOẶC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM SỰ BẢO ĐẢM HAY ĐẠI DIỆN, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH KHI SỬ DỤNG TRANG ĐIỆN TỬ NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ NÀY ĐẾN MỨC TỐI ĐA MÀ LUẬT CHO PHÉP. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG TRANG ĐIỆN TỬ NÀY LUÔN KHẢ DỤNG VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH, RẰNG VIỆC TRUY CẬP KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, RẰNG SẼ KHÔNG CÓ TRÌ HOÃN, SAI SÓT, THIẾU HOẶC MẤT THÔNG TIN, RẰNG SẼ KHÔNG CÓ LÂY TRUYỀN VI RÚT MÁY TÍNH HAY CÁC PHẦN MỀM GÂY HẠI HAY KHÔNG CÓ THIỆT HẠI CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA QUÝ KHÁCH. QUÝ KHÁCH HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC BẢO VỆ ĐẦY ĐỦ VÀ LƯU LẠI DỮ LIỆU VÀ /HOẶC THIẾT BỊ VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HỢP LÝ VÀ PHÙ HỢP ĐỂ QUÉT VIRUS HOẶC CÁC PHẦN MỀM PHÁ HOẠI KHÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, CHỨC NĂNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA BẤT KỲ PHẦN MỀM BÊN THỨ BA NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN TRANG ĐIỆN TỬ.

Liên kết đến các trang điện tử hoặc nội dung của bên thứ ba

Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các siêu liên kết trên Trang Điện Tử. Chúng tôi cung cấp các siêu liên kết đến các địa điểm khác trên Internet (bao gồm cả các trang điện tử của Người tham gia chương trình được nêu chi tiết trên Trang Điện Tử) chỉ cho mục đích thông tin và để thuận tiện Quý khách. Các siêu liên kết này có thể dẫn đến các trang điện tử được xuất bản hoặc vận hành bởi các bên thứ ba không có liên kết hoặc liên quan đến Tập đoàn HSBC theo bất kỳ cách nào. HSBC không chứng thực các trang điện tử hoặc nội dung của bên thứ ba và Tập đoàn HSBC sẽ không được coi là đề xuất, phê duyệt, bảo đảm hoặc giới thiệu bất kỳ bên thứ ba nào hoặc các dịch vụ / sản phẩm họ cung cấp trên trang điện tử của họ hoặc có bất kỳ hình thức hợp tác nào với các bên thứ ba đó và trang điện tử của họ trừ khi được Tập đoàn HSBC tuyên bố rõ ràng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang điện tử nào khác được liên kết đến hoặc từ Trang Điện Tử này hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào và Tập đoàn HSBC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh hoặc liên quan đến việc Quý khách sử dụng các liên kết đó. Chúng tôi chưa xác minh nội dung của bất kỳ trang điện tử nào từ các đường dẫn nói trên. Quý khách nên xem các trang về điều khoản sử dụng hoặc chính sách quyền riêng tư của trang điện tử được liên kết để hiểu việc sử dụng trang điện tử đó có thể ảnh hưởng đến Quý khách như thế nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời hoặc tính khả dụng không gián đoạn hoặc sự tồn tại của nội dung, siêu liên kết hoặc trang điện tử của bên thứ ba hoặc các trang được liên kết với Trang Điện Tử này hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào. Liên kết đến các trang điện tử có thể tải xuống phần mềm chỉ để tạo sự thuận tiện và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khó khăn hoặc hậu quả nào liên quan đến việc tải xuống phần mềm hoặc cho bất kỳ hậu quả nào từ việc làm đó của Quý khách. Xin nhớ rằng việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào được tải xuống từ Internet có thể bị chi phối bởi thỏa thuận cấp phép và việc Quý khách không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận cấp phép đó có thể dẫn đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhà cung cấp phần mềm có liên quan mà chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Trang Điện Tử có thể cho phép truy cập vào các dịch vụ tin tức, phân tích thị trường, công cụ lập kế hoạch tài chính hoặc thông tin khác được cung cấp bởi các bên thứ ba trên Trang Điện Tử hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào. Thông tin trên Trang Điện Tử này hoặc các Trang Điện Tử Địa Phương đều không thể hiện hay ngụ ý đén việc chứng thực hay chấp thuận bất kỳ bên thứ ba nào hoặc lời khuyên, ý kiến, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Chúng tôi không kiểm soát, không thể đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời hoặc là sự khả dụng hoặc tồn tại liên tục của nội dung đó. Các thành viên của Tập đoàn HSBC không tham gia bất kỳ thỏa thuận hợp đồng nào được ký kết giữa Quý khách và nhà cung cấp trang điện tử bên ngoài trừ khi có quy định rõ ràng hoặc được sự đồng ý của thành viên Tập đoàn HSBC. Xin lưu ý rằng khi Quý khách nhấp vào một liên kết và rời khỏi Trang Điện Tử của chúng tôi, Quý khách sẽ phải tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của trang điện tử khác mà Quý khách sẽ truy cập.

Liên kết từ các Trang Điện Tử Ngoài đến các Trang Điện Tử của HSBC

Quý khách phải luôn có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Tập đoàn HSBC trước khi tạo siêu liên kết dưới mọi hình thức từ trang điện tử của bên thứ ba đến bất kỳ trang điện tử nào của Tập đoàn HSBC. Việc chấp thuận các đề xuất như vậy do Tập đoàn HSBC toàn quyền quyết định. Trong trường hợp bình thường, chúng tôi chỉ có thể phê duyệt một siêu liên kết hiển thị rõ ràng tên hoặc địa chỉ trang điện tử của chúng tôi. Bất kỳ việc sử dụng hoặc hiển thị logo, tên thương mại và nhãn hiệu của chúng tôi dưới dạng siêu liên kết sẽ không được chấp thuận trừ khi trong những trường hợp rất đặc biệt và có thể phải trả phí do Tập đoàn HSBC toàn quyền quyết định. Tập đoàn HSBC không chịu trách nhiệm thiết lập bất kỳ siêu liên kết nào từ trang điện tử của bên thứ ba đến bất kỳ trang điện tử nào của HSBC. Bất kỳ liên kết nào được thiết lập sẽ không cấu thành bất kỳ hình thức hợp tác, hoặc chứng thực, bởi bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn HSBC với trang điện tử bên thứ ba đó. Bất kỳ liên kết nào đến trang Điện Tử của chúng tôi sẽ luôn là một liên kết hoạt động và trực tiếp đến trang Điện Tử của chúng tôi và sẽ được dẫn trực tiếp đến trang chủ hoặc trang nhất của trang Điện Tử của chúng tôi và không được phép có "đóng khung" hoặc "liên kết sâu" đến Trang Điện Tử hoặc nội dung của chúng tôi. Tập đoàn HSBC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hoặc liên quan đến liên kết đó. Để biết thêm các thông tin về thương hiệu và bản quyền, vui lòng tham khảo đoạn dưới đây. Các thành viên của Tập đoàn HSBC có quyền hủy bỏ mọi phê duyệt được cấp để liên kết thông qua liên kết văn bản thuần túy hoặc bất kỳ loại liên kết nào khác và yêu cầu xóa bất kỳ liên kết nào như vậy đến bất kỳ trang điện tử nào của Tập đoàn HSBC, theo toàn quyền quyết định của tập đoàn HSBC tại bất kì thời điểm nào.

Thư điện tử

Không nên sử dụng thư điện tử thông thường để trao đổi các thông tin cá nhân hoặc bảo mật với chúng tôi. Hãy sử dụng máy chủ bảo mật có sẵn tại Trang Điện Tử Địa Phương của Quý khách. Tin nhắn qua thư điện tử thông thường được gửi qua Internet có thể bị chặn, bị mất hoặc bị thay đổi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thư điện tử đó và sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến bất kỳ thư nào Quý khách gửi cho chúng tôi bằng thư điện tử thông thường.

Nhãn hiệu và bản quyền

Bản quyền trong các trang, màn hình, thông tin và tất cả các tài liệu trong thứ tự sắp xếp của chúng, được bao gồm trong Trang Điện Tử hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào đều thuộc sở hữu của hoặc được cấp phép cho chúng tôi hoặc Tập đoàn HSBC trừ khi có ghi chú khác. Quý khách có thể in, sao chép tải xuống hoặc tạm thời lưu trữ các trích đoạn từ Trang Điện Tử hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào để sử dụng cho mục đích thông tin của cá nhân Quý khách hoặc khi Quý khách sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào. Quý khách không được thay đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bất kỳ tài liệu nào Quý khách in hoặc tải xuống từ Trang Điện Tử hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, xóa bất kỳ dấu hiệu nhận dạng hoặc chú giải nào khỏi tài liệu đó. Quý khách không thể phân phối các tài liệu này cho người khác. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đều bị cấm trừ khi Quý khách yêu cầu trước và có được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Đặc biệt, không ai có thể sử dụng một phần của Trang Điện Tử hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào trên bất kỳ Trang Điện Tử nào khác hoặc liên kết bất kỳ Trang Điện Tử nào khác với Trang Điện Tử này hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc sự đồng ý của thành viên Tập đoàn HSBC có liên quan. Không được sao chép, phân phối, xuất bản, truyền, thay đổi, bán, sử dụng để tạo tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng sai mục đích nội dung từ nhà cung cấp bên thứ ba có trên hoặc thông qua Trang Điện Tử này hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào. Quý khách phải tuân thủ tất cả các điều khoản được tiết lộ cho Quý khách theo yêu cầu của bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu hoặc dịch vụ bên thứ ba nào đối với Trang Điện Tử hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào, bao gồm nhưng không giới hạn, khi cần thiết, tham gia vào thỏa thuận trực tiếp với bên thứ ba đó đối với việc Quý khách sử dụng dữ liệu của họ. Quý khách không được sử dụng Trang Điện Tử này hoặc bất kỳ Trang Điện Tử Địa Phương nào cho các mục đích bất hợp pháp, có tính chất xúc phạm, bôi nhọ, tục tĩu hoặc đe dọa. HSBC là một nhãn hiệu thương mại của HSBC Holdings plc và tất cả các quyền đối với HSBC thuộc về HSBC Holdings plc. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Quý khách không được sử dụng hoặc sao chép nhãn hiệu, logo hoặc tên thương hiệu của HSBC.

Không dành cho trẻ em

Trang Điện Tử này không dành cho người chưa trưởng thành.

Luật chi phối

Việc sử dụng Trang Điện Tử này của Quý khách chịu sự điều chỉnh của luật Hồng Kông, trong khi các ưu đãi được cung cấp bởi hoặc liên quan đến một quốc gia cụ thể sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia liên quan và mọi tranh chấp liên quan đến các ưu đãi đó sẽ phải tuân theo thẩm quyền của tòa án của nước liên quan. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ ưu đãi nào ở từng quốc gia cụ thể nào sẽ là tranh chấp giữa Quý khách và các nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan của ưu đãi đó và sẽ không cấu thành bất kỳ khiếu nại nào của Quý khách đối với bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn HSBC. Các ưu đãi được thực hiện bởi một thành viên của Tập đoàn HSBC sẽ tuân theo luật pháp địa phương, các quy định, Quy tắc ngân hàng của quốc gia nơi có thành viên của Tập đoàn HSBC đó. Lưu ý: Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. QUAN TRỌNG: Bằng cách truy cập Trang Điện Tử này và bất kỳ trang nào của Trang Điện Tử này, Quý khách đồng ý với các điều khoản được nêu ở trên. Cảm ơn Quý khách đã chọn HSBC.